Furniture Choice Ltd, Charleston sofa, £649.99, 6733902